Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden van de website van de school
Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder u
toegang hebt tot de website.
De school biedt u deze site en de opgenomen informatie aan voor zover u de op deze
webpagina uiteengezette "gebruiksvoorwaarden" zonder enig voorbehoud aanvaardt.
Door de website en informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.
Deze zijn de volgende.


1. Informatie
De gegevens op deze site worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze
gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of
verouderd zijn. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder
aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
De school heeft geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen
voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website. De gebruiker dient alle
voorzorgen te nemen om zich ervan te vergewissen dat wat u voor uw gebruik
selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden enz., die uw gegevens of uw
apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.


2. Links en verwijzingen
2.1 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere
informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel
ter beschikking gesteld. De school controleert deze websites en de informatie die zich
daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit
en/of volledigheid van deze informatie.
De school heeft geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen
voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij
andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site verwijst.


3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te
downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De school behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de
ter beschikking gestelde informatie.


4. Geschillen
Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site
of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgische recht.
Raadpleging van deze website houdt de aanvaarding in van de rechtspraak van de
rechtbanken van België, in een geding voortvloeiend uit het gebruik van deze website.